The Refugee House – now open to the public!

poster

Exciting news! The Refugee House exhibition is now open to the public at St. Fagans – more details below in both Welsh and English.

TŶ FFOADUR

SAIN FFAGAN: AMGUEDDFA WERIN CYMRU
MEHEFIN 2012
Mae Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches o Gaerdydd a Chasnewydd wedi adeiladu tŷ
yn Oriel 1 Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.
Mae’r tŷ a’i gynnwys yn adrodd stori eu siwrneiau hir ac weithiau peryglus i Gymru,
am geisio lloches, ac am fyw yma wedyn.
Mehefin 2 11:00 – Agoriad Swyddogol gan Gôr Habesha, o gymuned Eritreaidd Caerdydd
Mehefin 16 – Gweithdy gan Craftivist Collective, i greu baneri protest bychain (angen archebu)
Mehefin 23-24 – Perfformiadau, arddangosfeydd coginio, sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau
Mae’r prosiect yn gydweithrediad rhwng Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, Oasis Caerdydd, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (Gwasanaeth Cefnogi Ceiswyr Lloches Ifanc, Casnewydd), ac mae wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Am wybodaeth pellach, cysylltwch ag: owain.rhys@amgueddfacymru.ac.ukFfôn: 029 2057 3428
REFUGEE HOUSE
ST FAGANS: NATIONAL HISTORY MUSEUM
JUNE 2012
Refugees and Asylum Seekers from Cardiff and Newport have built a house
in Oriel 1 at St Fagans: National History Museum.
The house and its contents tell the story of their long and sometimes dangerous journeys to Wales,
of applying for asylum, and of living here afterwards.
June 2 11:00 – Official Opening by the Habasha Choir, from the Eritrean community of Cardiff
June 16 – Workshop by Craftivist Collective, creating mini protest banners (booking essential)
June 23-24 – Performances, cookery demonstrations, talks, workshops and events
The project is a collaboration between St Fagans: National History Museum, Oasis Cardiff, Gwent Association of Voluntary Organisations (Newport’s Young Asylum Seekers Support Service), and is funded by Arts Council Wales.
For more information, contact: owain.rhys@museumwales.ac.ukTel: 029 2057 3428